TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

Laboratoř analytické chemie

 

Laboratoř analytické chemie dlouhodobě provádí analýzy různých materiálů, kde stanovuje obsahy různých prvků. 

Chemický rozbor složení materiálu je nezbytnou součástí hodnocení materiálu zahrnujícího i mechanické zkouškya metalografické hodnocení.

Dále se provádí chemické rozbory paliv, biopaliv (pelet a briket aj.), vod a dalších materiálů majících dopad na životní prostředí. Chemické zkoušky doplňují stanovení kvality prováděné v palivech, biopalivech, vodách a olejích.

Převážně se analyzují:

 • oceli, nerezové oceli, litiny, ferroslitiny a speciální slitiny niklu, chrómu a kobaltu
 • bronzi, mosazi a další slitiny mědi, niklu, zinku
 • povrchové vrstvy kovových a anorganických materiálů
 • lehké slitiny hliníku, zinku, hořčíku a křemíku
 • pájky, ložiskové kovy a další slitiny cínu, olova, antimonu a vizmutu
 • nánosy, popely, minerály, rudy, horniny, silikátové materiály, půdy, vápence, SiC
 • vody
 • pokovovací lázně
 • zlato a stříbro ve slitinách mědi, niklu, zinku, hliníku, v pájkách a slitinách olova
 • toxické prvky v kovových materiálech, elektromateriálech, popelu, odpadech, biopalivech, biomase, TAP, vodách, uhlí, spalitelných odpadech, popelovinách a olejích
 • příměsi drahých kovů a kovů vzácných zemin
 • chemické odstranění korozních zplodin ze železa a oceli (ČSN ISO 8407)

Neakreditované zkoušky:

 • tvrdokovy – stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku gravimetricky (ČSN EN ISO 3908)
 • ověření atestů a certifikátů, určení druhu materiálu
 • stanovení čistoty grafitu
 • šestimocný chrom v protikorozních vrstvách

Zkoušky jsou prováděny na optickém emisním spektrometru s indukčně vázanou plazmou, atomovém absorpčním spektrometru s plamennou a bezplamennou automatizací a automatickém analyzátoru na stanovení uhlíku a síry.