TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

Laboratoř analytické chemie

 

Laboratoř analytické chemie dlouhodobě provádí analýzy různých materiálů, kde stanovuje obsahy různých prvků. 

Chemický rozbor složení materiálu je nezbytnou součástí hodnocení materiálu zahrnujícího i mechanické zkouškya metalografické hodnocení.

Dále se provádí chemické rozbory paliv, biopaliv (pelet a briket aj.), vod a dalších materiálů majících dopad na životní prostředí. Chemické zkoušky doplňují stanovení kvality prováděné v palivech, biopalivech, vodách a olejích.

Převážně se analyzují:

 • oceli, nerezové oceli, litiny, ferroslitiny a speciální slitiny niklu, chrómu a kobaltu
 • bronzi, mosazi a další slitiny mědi, niklu, zinku
 • povrchové vrstvy kovových a anorganických materiálů
 • lehké slitiny hliníku, zinku, hořčíku a křemíku
 • pájky, ložiskové kovy a další slitiny cínu, olova, antimonu a vizmutu
 • nánosy, popely, minerály, rudy, horniny, silikátové materiály, půdy, vápence, SiC
 • vody
 • pokovovací lázně
 • zlato a stříbro ve slitinách mědi, niklu, zinku, hliníku, v pájkách a slitinách olova
 • toxické prvky v kovových materiálech, elektromateriálech, popelu, odpadech, biopalivech, biomase, TAP, vodách, uhlí, spalitelných odpadech, popelovinách a olejích
 • příměsi drahých kovů a kovů vzácných zemin
 • chemické odstranění korozních zplodin ze železa a oceli (ČSN ISO 8407)

Neakreditované zkoušky:

 • tvrdokovy – stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku gravimetricky (ČSN EN ISO 3908)
 • ověření atestů a certifikátů, určení druhu materiálu
 • stanovení čistoty grafitu
 • šestimocný chrom v protikorozních vrstvách

Zkoušky jsou prováděny na optickém emisním spektrometru s indukčně vázanou plazmou, atomovém absorpčním spektrometru s plamennou a bezplamennou automatizací a automatickém analyzátoru na stanovení uhlíku a síry.

 • Novinky leden 2019 – Tvrdoměr a fotogalerie
  Na našich stránkách byl aktualizován jejich vzhled, přibyla sekce Galerie, kde si můžete prohlédnout fotografie z Laboratoří a zkušeben, stroje i vzorky. Mechanická zkušebna má v plánu pořízení nového moderního automatického tvrdoměru na měření dle Vickerse se zatížením od HV 0,01 do HV 10. Ten bude mít mimo jiné i software užitečný k měření povrchových vrstev a průběhu tvrdosti na svarech dle ISO 9015. […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázaly, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických a povrchových vod a pro vzorkování tuhých biopaliv. Rozsah zkoušek je uveden v příloze osvědčení o akreditaci č. 640/2018. […]
 • mikrostrukturaZákladní informace potřebné pro metalografické zkoušky
  V praxi se neustále setkáváme se situací, kdy zákazník nedodá všechny potřebné informace pro hladký průběh zakázky zahrnující metalografické zkoušky. V lepším případě tato situace vede ke zbytečnému prodlužování doby potřebné k získání výsledků, v horším případě může dojít až k získání nesprávných či zavádějících výsledků, či k jejich chybné interpretaci se všemi negativními důsledky. Asi nejdůležitější informací je aspoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu resp. jeho […]